Do you believe in self-control?

Когато възникна идеята и други хора,
освен мен, да пишат в Сайтът на Една Жена.
Честно, не очаквах,
че и някой мъж ще се престраши да го направи.

Излъгах се обаче.
Пред теб и пред мен сега стои първият пост,
написан от мъж, специално за блога.

Мъжът е испанец, мой добър приятел.
Няма интрига, някой нещо да не си помисли.
И темата е такава - мъжете - жените - и приятелството.

Do you believe in self-control?

Have you ever heard about the topic: women and men can not be “just” friends...

Well, I’m of the opinion that the answer is “yes”, but not a conditional yes. I mean, some can say friendship with a woman is only possible if the woman is not attractive. I don’t agree, it is just a matter of self-control.

My experiences in life has showed me that you can’t get everything you want, moreover, when we are talking about relationships. In the beginning I used to misunderstood feelings. I used to fall in love with girls, who used to show some kind of interest about me, but it was not the type of interest I desired and it took me time to realize of this. They saw me as a friend.

No one can deny that women and men have a very different way of seeing things in life, women have a special sensibility.

After tripping on the same stone several times, I learnt that feelings not always seems what you see. With time and patience I was able to understand how to split feelings in two: friendship and love.

Some people look at me as if I were a weird thing when I tell that I can sleep with a girl and not to have sex, only sleep. I thought that between men this can sound unbelievable, but I was surprised when some women acted as men when I told about this, what makes me think I’m really weird… or maybe stupid?

а, сега и български вариант...

Вярваш ли в само-контрола?

Чувал ли си за темата: мъжете и жените не могат да бъдат "просто" приятели.

Е, аз съм на мнение, че отговорът е - Могат, но не условно Могат. Имам предвид, някой могат да кажат, че приятелството с жена е възможно, ако жената не е особено привлекателна. Аз не съм съгласен, това е въпрос просто на само-контрол.

Моят житейски опит показва, че не можеш да имаш всичко, още повече, когато става дума за връзки. В началото, бях свикнал да тълкувам погрешно чувствата. Все се влюбвах в момичета, които показваха някакъв интерес към мен, но това не беше "онзи"интерес, които аз желаех, и ми отне време да го осъзная. Те виждаха в мен - приятел.

Никой няма да отрече, че мъжете и жените имат различен поглед върху нещата от живота, жените имат специална чувствителност.

След като няколко пъти се препъвах в един и същи камък, разбрах, че чувствата не винаги са това, което ти виждаш. С време и търпение се научих как да разделям чувствата на две : приятелство и любов.

Някой хора гледат на мен, като на странен тип, когато им кажа, че мога да спя с момиче и без да правя секс, просто да спя. Мислех си, че сред мъже - това наистина може да прозвучи невероятно, но бях много изненадан, когато някой жени реагираха като мъже, когато им го казах,... което ме кара да се замисля дали наистина не съм странен ...или може би глупав?Facebook Comments

0 коментарa :

Публикуване на коментар